Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HR Totaal Zorg

 

Artikel 1: HR Totaal Zorg

HR Totaal Zorg (hierna HRTZ) is (de handelsnaam van) het samenwerkingsverband van meerdere zelfstandig werkende kantoren actief op het gebied van de Human Resources in de meest ruime zin des woord. De Lijst van deelnemende kantoren is op eerste verzoek verkrijgbaar. HRTZ biedt ondernemers een scan aan om hen inzicht te geven in hun bedrijfsvoering op het gebied van Human Resources.

 

Artikel 2: De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en HRTZ gesloten overeenkomsten van opdracht tot het uitvoeren van de scan. Voor eventuele uit de aanbevelingen van de scan voortvloeiende opdrachten aan de specifieke kantoren die deelnemen aan HRTZ gelden steeds de voorwaarden die de opdrachtgever met die kantoren maken.

 

2.2       Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.

 

2.3       Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van HRTZ, doch tevens voor alle kantoren die de resultaten van de scan beoordelen en op basis daarvan hun aanbevelingen geven.

 

Artikel 3:           De overeenkomst

3.1       Een opdracht tot het uitvoeren van een scan komt uitsluitend schriftelijk tot stand.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1       Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) van de uitgevoerde scan.

 

4.2       De scan wordt uitgevoerd uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5:           Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1       Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door HRTZ ten behoeve van hem/haar verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

 

5.2       De opdrachtgever vrijwaart HRTZ tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door HRTZ ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde scan.

 

5.3       Betaling van declaraties van HRTZ dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.  De buitengerechtelijke kosten worden voor zakelijke opdrachtgevers gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 100,–. De buitengerechtelijke kosten voor consumenten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK).

 

Artikel 6: Opschorting werkzaamheden.

Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan HRTZ haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. HRTZ is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 

Artikel 7: Diversen.  

  • Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en HRTZ is Nederlands recht van toepassing.

 

  • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant. HRTZ heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.